Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

Porlammin Meijeri Oy:n asiakaspalauteen kautta ottaneiden henkilöiden henkilötietoja

REKISTERINPITÄJÄ

Porlammin Meijeri Oy, Myrskyläntie 1 A 07820 Porlammi

Y-tunnus 2762722-5

  1. 019 521 4200

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen (palautteiden käsittelemiseksi ja niihin vastaamiseksi, mahdollisten korvausten maksamiseksi sekä mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi).

Lisäksi Porlammin Meijeri käsittelee rekisteröidyn antamia palautteita tilastointitarkoituksiin ja tuotekehityksen ja muun liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Näissä käyttötarkoituksissa Porlammin Meijeri anonymisoi rekisteröidyn henkilötiedot siten, että rekisteröity ei ole enää tunnistettavissa tiedoista.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Porlammin Meijerin oikeutettujen etujen toteuttaminen. Porlammin Meijerin oikeutetut edut perustuvat Porlammin Merijerin ja rekisteröidyin väliseen asialliseen suhteeseen, joka syntyy, kun rekisteröity jättää Porlammin Merijerille sähköisen asiakaspalautteen tai muutoin ottaa yhteyttä Porlammin Merijerille palaute- tai reklamaatioasioissa. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä asiakaspalautteen käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi. Siltä osin kuin Porlammin Merijeri käsittelee rekisteröidyn lääkärintodistusta tai rekisteröidyn vapaaehtoisesti asiakaspalautteessa kertomia terveystietoja, tällaisten henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn nimenomainen suostumus.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tapahtumatiedot: Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot sekä Rekisteröidyn itse antamat tiedot kuten reklamaatiot ja tuotekyselyt.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Porlammin Meijeri siirtää rekisteröityjen henkilötietoja korvausten maksamiseen käytetyn järjestelmän palveluntarjoajalle ja kirjanpitojärjestelmän palveluntarjoajalle, jotka käsittelevät henkilötietoja Porlammin Meijerin toimeksiannosta ja lukuun. Porlammin Meijeri Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Porlammin Meijeri Oy:n nimetyt työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot säilytetään pari vuotta. Porlammin Meijeri Oy:n tietojärjestelmä, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitse on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä. Jos Porlammin Meijerin maksaa rekisteröidylle korvauksia, kirjanpidossa tilitiedot säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla ja aikavälillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa ja lukituissa tiloissa sekä hävitetään turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Porlammin Meijeri voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun Porlammin Meijeri käsittelee henkilötietoja oikeutettujen etujensa perusteella. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, johtaa se siihen, että Porlammin Meijeri ei voi käsitellä rekisteröidyn antamaa asiakaspalautetta tai vastata siihen.

Rekisteröidyn on esitettävä vastustamista koskeva vaatimuksensa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseensa liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esimerkiksi, että rekisteröity ei enää vaadi korvausta virheellisestä tuotteesta). Porlammin Meijeri voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Porlammin Meijeri voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Porlammin Meijeri ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Porlammin Meijeri ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.